tổng chi phí để bắt đầu một mỏ khai thác indonesia