kích thước thức ăn của nhà máy bóng than trong nhà máy điện