tự đồng bộ hóa màn hình rung quán tính để khai thác