nghiền than trong nhà máy than của nhà máy nhiệt điện