nhà máy sản xuất tế bào tuyển nổi bao gồm những gì