tóm tắt của nhà máy 26 2339 3bs chủ nghĩa thực dụng