Ô nhiễm không khí trong ngành công nghiệp nghiền đá và các ảnh hưởng liên quan đến sức khỏe