tải về năng lượng tái tạo trong ngành khai thác mỏ