li ne quan trọng như thế nào đối với đầu vào của hệ thống